Warunki Korzystania

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy został Państwu udostępniony przez firmę Henkel Polska sp. z o. o., (zwaną poniżej "Henkel Polska") z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawie. Informacje udostępnione w tym serwisie dotyczące Grupy Henkel i spółek zależnych ( zwane poniżej "Henkel") oraz osób trzecich, zostały wybrane z największą starannością. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności i prawidłowości tych informacji. Henkel Polska nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści. Zawarte w niniejszej witrynie internetowej oświadczenia dotyczące prognoz zostały złożone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże faktycznie osiągnięte przez Henkel wyniki mogą znacznie odbiegać od wyżej wymienionych prognoz, ponieważ są one uzależnione od szeregu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą Henkel. Bez naruszenia jakichkolwiek prawnych zobowiązań dotyczących zmiany oświadczeń zawierających prognozy, Henkel nie zamierza w sposób ciągły aktualizować wszystkich ww. oświadczeń zawartych w niniejszej witrynie.

Swoim dostępem do strony akceptujecie Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe Warunki Użytkowania, które można przeczytać lub wydrukować z pliku w formacie PDF.

Do korzystania z niniejszego serwisu internetowego konieczne jest posiadanie przez Państwa dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych.

Korzystanie z niniejszego serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, ANI PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW USA. OSOBY TE SĄ PROSZONE O KONTAKT Z LOKALNĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ HENKEL BĄDŹ Z WITRYNAMI AMERYKAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH Z HENKEL.

Treści zawarte na niniejszej stronie, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty produktów, usług Henkel Polska.

Ogólne Warunki Korzystania z prezentacji internetowej

1. Prawo autorskie

Informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim. Zakazane jest zwłaszcza ich powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne. Kopiowanie i użytkowanie – również we fragmentach - dozwolone jest (z wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Henkel Polska. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Henkel Polska (wyjątek stanowi materiał zdjęciowy i informacje prasowe przedstawione na stronach Internetowego Biura Prasowego, ale tylko do celów redakcyjnych). Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie firmie Henkel Polska z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej. Materiały zdjęciowe Henkla i informacje prasowe udostępnione na stronach Internetowego Biura Prasowego mogą być wykorzystywane tylko do celów redakcyjnych. Materiały zdjęciowe Henkla, które dla celów redakcyjnych są powielane i/lub elektronicznie udostępniane osobom trzecim, muszą być opatrzone zastrzeżeniem: "Copyright Henkel Polska Sp. z o.o., rok, Wszystkie prawa zastrzeżone". To samo dotyczy informacji prasowych Henkla opatrzonych przez nas wyżej wymienionym zastrzeżeniem. Przedruki są wolne od opłat. Prosimy jednak o przesłanie jednego egzemplarza (na adres: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Henkel Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa).

2. Znaki towarowe

Owalne logo Henkel z hasłem "A Brand like a Friend (Marka jak przyjaciel)" oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na niniejszych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi Henkel AG & Co. KGaA, jej spółek zależnych, powiązanych licencjodawców lub partnerów joint-venture. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Henkel za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich

  1. Strony internetowe Henkel posiadają powiązania (tzw. "hiperlinki") do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana Henkel. Henkel pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Nasze linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Nie identyfikujemy się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.
  2. Właściciel stron internetowych, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Henkla, ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za treść swojej strony, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizacje zamówień.
  3. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie.
  4. W przypadku zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy Henkel, a użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.

4. Wyłącznie odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność Henkel z tytułu szkód wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Henkel wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności Henkel wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji oraz odpowiedzialność wobec konsumentów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Henkel dokłada ogromnych starań, aby jej strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy). Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na jej stronach internetowych są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności.

5. Prognozy i plany

W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju Henkel, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem Henkla. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, Henkel nie ma intencji ani możliwości aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej.

6. Produkty Henkla

Produkty przedstawione w prezentacji internetowej są przykładowymi produktami Henkla. Henkel nie może jednak udzielić gwarancji , że przedstawiony produkt jest aktualnie dostępny w Polsce. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane w Warszawie. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Ogólnie

Henkel respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane Henkel zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Możecie się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usuniecie z systemu Henkla.

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa. Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron powiązanych poprzez tzw. hyperlinki ze stronami Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zdecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwo w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

3. Bezpieczeństwo

Henkel będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Henkla, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Henkla realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Waszych danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z Henkel. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

4. Dzieci

Henkel nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu Henkel wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem (patrz poniżej pkt 6), jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.

5. Dane nieosobowe

W celu usprawnienia serwisu internetowego korzystamy z tzw. "cookies". Cookies to drobne informacje, które są wprowadzane do pamięci przez Waszą przeglądarkę na dysk twardy i które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Stosowane przez nas cookies nie zbierają żadnych informacji personalnych. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Zmieniając ustawienie swojej przeglądarki możecie Państwo tego uniknąć. Jest także możliwe usunięcie cookies zainstalowanych na Państwa komputerze.

6. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do Działu Komunikacji Korporacyjnej Henkel Polska sp. z o.o. Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

7. Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODOS) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W rejestrze tym zostały zarejestrowane zbiory danych osobowych prowadzonych przez Henkel Polska.

8. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

  1. Marketing bezpośredni produktów; wydawanie nagród rzeczowych uczestnikom akcji marketingowych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie akcji marketingowej, cele archiwalne, udostępnianie danych Centrali Henkel.
  2. realizacja obowiązków nałożonych. przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji, przekazywanie danych osobowych do Centrali Henkel w celu prowadzenia ewidencji powstałych reklamacji.
  3. realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie bezpłatnych próbek towarów konsumentom, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie reklamacji, udostępnianie danych osobowych do Centrali Spółki w celu ewidencjonowania rozpatrywanych reklamacji.

9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:

organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane oraz działy wewnętrzne Henkel Polska w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt 5.

Metryczka

Dostawca Internetu:

Henkel Polska sp. z o. o.
reprezentowany przez:
Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedziba:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska

Kontakt:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999

Krajowy Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000231747

NIP:

PL -639-00-01-498

Numer REGON

270549930

Kapitał zakładowy

135.000.000 złotych

More

Metylan STOP SYSTEM

Więcej informacji o serii Metylan STOP
SYSTEM

Jak stosować

produkty Pomożemy Ci zadbać o komfort i zdrowie Twoje i Twoich bliskich.

Polecane

przez AFPRAL AFPRAL poleca stosowanie
produktów z serii Metylan STOP WILGOCI